§ 1
Foreningens navn, hovedkontor, hjemsted, regnskabsår og ansvar over for tredjeparter:

Foreningens navn er Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark. Foreningens aktiviteter omfatter servicering af medlemmer og afholdelse af arrangementer og andre aktiviteter relaterende til avlen af hannoveranere i Danmark. Foreningens hovedkontor er altid tilknyttet formandens adresse. Foreningens finansielle år er kalenderåret. Foreningen er tilknyttet ”Hannoveraner Verband e.V.” i Verden. Foreningen er godkendt som en samarbejdende dansk interesseorganisation underlagt avlsforbundet Hannoveraner Verband e.V. Foreningen skal indenfor dansk lovgivning følge retningslinier og instrukser videregivet fra Hannoveraner Verband e.V. Stambogsreglerne for Hannoveraner Verband e.V. er en del af disse vedtægter. Medlemmerne af denne forening er ikke personlig ansvarlig for foreningens forpligtelser og hæfter ikke personligt. Foreningen hæfter kun med foreningens midler overfor tredje part.

Disse vedtægter er udelukkende gældende for medlemmer af Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark”. Hestene bliver identificeret i overenstemmelse med dansk ELLER TYSK (VALGFRIT) lovgivning, samt DNA testet og registreret i Tyskland.

§ 2
Formål, avlsmål og opgaver:

Foreningen er en sammenslutning af avlere til fremme af den Hannoveranske hesteavl. Foreningen er ikke-politisk. Foreningen forfølger udelukkende og direkte mål der ikke er kommercielle, i henhold til det gældende direktiv omhandlende almen offentlig interesse.

Foreningens avlsmål er at avle Hannoveranere som en race, der er særligt velegnet til hestesport. Målet er at avle heste, som på baggrund af deres temperament og karakter, deres ridelighed, eksteriør, bevægelsesformåen, springevner og helbred er velegnede både som præstations- samt fritidsheste.

På dette grundlag er målet at avle heste, der har en særlig god naturlig disposition til enten dressur, spring eller military. Med de karaktertræk, der er beskrevet i avlsmålet, er der også en ambition om at avle heste, der er velegnede til kørsel.

Formålet med foreningen og avlsmålet skal især opfyldes ved hjælp af:

 1. Foreningen af avlere af den Hannoveranske hest
 2. At arrangere udstillinger og andre releterede aktiviteter, herunder at promovere racen gennem forskellige kanaler
 3. At støtte og markedsføre unge avlere

§ 3
Medlemsskab:

I henhold til paragraf 4 i disse vedtægter og i overensstemmelse med gældende bestemmelser i dansk lovgivning om dyreavl er følgende medlemskaber mulige:

 1. Aktive medlemmer, dvs. enkeltpersoner og juridiske enheder, der er ejere af hingste og hopper, der er optaget i stambogen i Hannoveraner Verband e.V. Medlemmerne er direkte medlemmer under det tyske Hannoveraner Verband e.V.
 2. Støtte medlemmer er venner og promotorer af racen, som støtter Hannoveraner. Avlsforeningen i Danmarks mål og indsats uden at være ejere af en registreret avlshest.
 3. Æresmedlemmer; status som æresmedlem kan tildeles personer, der fortjener særlig hyldest for deres arbejde til fremme af foreningen.

§ 4
Erhvervelse af medlemskab:

Hvert aktivt medlem af det tyske Hannoveraner Verband e.V. (Avlere af hannoveraner heste) skal samtidig være medlem af en regional forening under og anerkendt af Hannoveraner Verband e.V.

Aktivt medlemskab til de personer, nævnt i paragraf 3 stk. 1, erhverves ved:

 1. Skriftlig ansøgning fra et potentielt medlem, der herefter er godkendt af regional foreningens bestyrelse.
 2. Tildeles af Hannoveraner Verband e.V.. Dette gælder for opdrættere af Hannoveraner heste, der ikke har valgt en regional Hannoveraner avls forening til sig selv.

Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen på grundlag af forslag fra bestyrelsen.

§ 5
Ophør af medlemsskab:

Et aktivt medlemsskab ophører, når medlemmet ophører med at være ejer af en registreret hest. Medlemsskabet overføres til et „støttemedlemsskab“, medmindre andet meddeles herom fra medlemmet.

Medlemsskabet ophører desuden:

 1. ved frivillig opsigelse, kræver skriftlig besked med 3 måneders varsel før slutningen af regnskabsåret,
 2. ved dødsfald; ved ansøgning kan et almindeligt medlemsskab fortsættes af arvingerne uden at et optagelsesgebyr skal betales,
 3. ved udelukkelse, hvis betingelserne for upåklageligt avlsarbejde ikke længere er opfyldt eller hvis medlemmet i væsentlig grad overtræder:
 4. nærværende vedtægter eller  
 5. lovlig beslutning truffet af foreningen
 6. eller handlet respektløst med foreningens midler

Begrundelse  for udelukkelsen skal gives på skrift og sendes til vedkommende pr. anbefalet brev, hvor modtageren skal kvittere for modtagelsen. Vedkommende har ret til indenfor 4 uger at appellere imod generalforsamlings beslutningen ved hjælp af en skriftlig anmodning. Alle rettigheder i forhold til foreningen samt foreningens midler ophører med at eksistere ved ophøret af medlemskabet. Medlemmer, der udelukkes, er forpligtet til at betale  kontingent for det indeværende regnskabsår, og til at udfylde eventuelle andre forpligtelser, som de måtte have overfor foreningen. Ligeledes kan de retsforfølges efterfølgende, såfremt det viser sig, at de har brudt vedtægterne eller andre retningslinier, medens de stadig var medlemmer. 

§ 6
Medlemmernes rettigheder og forpligtelser:

Aktive medlemmer, støtte medlemmer og æres medlemmer har ret til at bruge foreningens faciliteter, til at deltage i foreningens arrangementer og fremsætte forslag. Kun aktive medlemmer har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen på generalforsamlingen.

Medlemmerne er forpligtet:

 1. til at overholde foreningens vedtægter og beslutninger og skal afholde sig fra at foretage sig noget, som kunne være til skade for foreningens omdømme og interesser.
 2. til at betale det fastsatte årlige medlemskabskontigent og opfylde øvrige forpligtelser stillet af foreningen,
 3. til at overholde bestemmelserne i stambogsforskrifterne for Hannoveraner Verband e.V.,
 4. til at overholde love, regulativer, bekendtgørelser og påbud udstedt af myndighederne, såvel som landbrugs organisationer vedrørende heste avl.

§ 7
Medlemskontingent og gebyr:

Det årlige medlemskontingent bliver fastsat på general forsamlingen.
Det årlige medlemskontingent er ikke refunderbart.

§8
Foreningens bestyrelse

Foreningens bestyrelse består af formanden, næstformanden og mindst 3-5 øvrige medlemmer, hvoraf en kan være en repræsentant for ung-avlerne. Bestyrelsen er valgt ved generalforsamlingen af medlemmerne for en periode på 3 år. Kun aktive medlemmer, som endnu ikke er fyldt 70 år kan blive valgt til en bestyrelsespost. Et aktivt medlem kan vælges, selvom den pågældende ikke fysisk deltager i det møde, hvor personen er valgt. Det eneste krav er, at personen skriftligt har accepteret nomineringen.

Bestyrelsen skal særligt varetage arbejdsopgaverne for følgende poster:

 • Formandsposten
 • Næstformandsposten
 • Sekretær
 • Kasserer
 • PR
 • Ungavler

Bestyrelsens sammensætning skal så vidt muligt repræsentere hele Danmark.

Formand og næstformand vælges på generalforsamlingen. Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen skal resten af bestyrelsen konstituere sig med sekretær, kasserer, PR og repræsentant for ungavlerne. Endvidere sørges for fordeling af arbejdsopgaverne.

Formanden og næstformanden er berettiget til ar repræsentere foreningeni juridisk såvel som i ikke-juridiske anliggende. I forbindelse med interne anliggender er det besluttet, at næstformanden kun kan repræsentere foreningen, såfremt formanden ikke er til disposition.

Formanden indkalder bestyrelsen til møde såvel som medlemmerne til generalforsamlingen. Formanden er ordstyrer ved bestyrelsesmøderne. Formanden sikrer at beslutningerne foretaget af bestyrelsen og af medlemmerne ved generalforsamlingerne bliver implementeret.

Formanden kan træffe midlertidige foranstaltninger – også i økonomisk henseende – som dog skal godkendes med tilbagevirkende kraft af de kompetente organer. Formanden kan vedtage bestyrelsesbeslutninger pr. brev, forudsat at intet medlem af bestyrelsen, i hvert tilfælde, er uenig i denne form for procedure.

Bestyrelsen er ansvarlig for alle foreningens aktiviteter og gøremål, der ikke er generalforsamlingens kompetenceområde. Bestyrelsen kan træffe alle foranstaltninger, der er i foreningens og medlemmers interesse og promoverer foreningens opgaver.

Bestyrelsen skal i særdeleshed varetage og udføre følgende opgaver:

 1. At udarbejde årsregnskabet
 2. At udarbejde foreløbigt forslag til generalforsamlingen for medlemskontingent og  evt. øvrige gebyrer
 3. At fastsætte datoer for skuer og øvrige arrangementer
 4. At træffe beslutninger omkring accept eller udelukkelse og andre tiltag og bestemmelser vedrørende medlemmernes interesser
 5. At fremsætte forslag til valg af en ung avlerrepræsentant.
 6. At træffe beslutning om foranstaltninger til fremme af Hannoveraner heste i Danmark

Bestyrelsen skal adviseres af formanden senest 2 uger før bestyrelsesmøde med præsentation af skriftlig eller mundtlig dagsorden. Der indkaldes til bestyrelsesmøde efter behov. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen vedtager beslutninger på baggrund af simpelt flertal af bestyrelsesmedlemmernes stemmer. Afstemning ved fuldmagt er tilladt. I tilfælde af stemmelighed, skal forslaget betragtes som værende afvist. Formanden er forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde, såfremt 1/3 af medlemmerne ønsker dette. Der foretages kun skriftlig afstemning.

Hvis et medlem af bestyrelsen trækker sig i løbet af sin valgperiode, skal der vælges et nyt medlem ved den næste generalforsamling.

Bestyrelsesarbejdet udføres på frivillig basis, dog kan udgifter refunderes, mod behørig dokumentation, af foreningen.

§9
Generalforsamling

Generalforsamlingen af medlemmer er foreningens højeste myndighed, og denne beskæftiger sig med foreningens anliggender, for så vidt disse ikke er blevet tildelt bestyrelsen ved en generalforsamlings beslutning. En generalforsamlingsbeslutning er gyldig ved almindeligt stemmeflertal af aktive medlemmer. I tilfælde af stemmelighed, betragtes forslaget som afvist.

Den ordinære generalforsamling finder sted en gang om året senest med udgangen af april. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter anmodning fra et flertal i bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens medlemmer.

Indkaldelsen skal ske skriftligt (som kan ske via e-mail eller ethvert andet elektronisk kommunikationsmiddel), idet invitationen udsendes mindst 4 uger før mødet med en kopi af dagsordenen vedlagt.

Enhver generalforsamling, der er indkaldt korrekt, kan træffe beslutninger om punkterne på den relevante dagsorden. Forslag skal være hos formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

Enhver generalforsamling er åben for alle foreningens medlemmer. Alle medlemmer af foreningen har ret til at fremsætte forslag. Rettidigt indkomne forslag skal medtages på dagsordenen. Der skal tages referat fra hver generalforsamling, som underskrives af bestyrelsen og derefter godkendes på den næste generalforsamling.

Hvert aktive medlem har en stemme. Afstemning ved fuldmagt er tilladt. Den ordinære generalforsamling har især følgende opgaver:

 1. Godkendelse af årsregnskabet og formel godkendelse af bestyrelsens arbejde
 2. Fastsættelse af medlemskabskontingent og adgangsgebyrer
 3. Valg af bestyrelsen og suppleanter
 4. Valg af to revisorer for en periode på tre år
 5. At træffe afgørelse om appeller fra medlemmer, der er blevet ekskluderet eller disciplineret på anden måde af bestyrelsen
 6. Udnævnelse af æresmedlemmer
 7. At foretage ændringer af vedtægterne. Dette skal medtages som et separat punkt på dagsordenen, og for at blive vedtaget, kræves der ¾ stemme flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer
 8. Hvis krævet, opløsning af foreningen i henhold til paragraf 10 i disse vedtægter
 9. At vælge en ungavlerrepræsentant, når der er et sådant behov baseret på bestyrelsens forslag. Forslag til andre kandidater kan også fremsættes af generalforsamlingen

§10

Alle personvalg på generalforsamlingen af medlemmer sker skriftligt og på grundlag af simpelt stemmeflertal af medlemmerne. Det er tilladt at stemme ved fuldmagt. Ved stemmelighed træffes afgørelsen ved lodtrækning.

§11
Foreningens opløsning:

Foreningen kan opløses af en lovligt indkaldt generalforsamling med et flertal på 3/4 af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Hvis dette flertal ikke opnås, er simpelt flertal af de stemmeberettigede medlemmer tilstrækkelig på en efterfølgende  generalforsamling, der er indkaldt med samme formål. Der skal være mindst 4 uger mellem de to generalforsamlinger.

Aktiver til rådighed ved opløsningen af ​​foreningen skal bruges til at promovere Hannoveraner Verband e.V., i Tyskland.

Disse vedtægter er vedtaget på engelsk. En uformel dansk oversættelse vil være tilgængelig for medlemmerne. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version er den engelske gældende.

Således vedtaget på foreningens vedtægtsmæssige generalforsamling den 30. april 2022.

Indsæt underskrivere – alle tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen skal underskrive og ved deres underskrift godkende vedtægterne for foreningen og med deres underskrift erklære deres medlemskab af Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark